Αναζήτηση Ειδήσεων
Κορωνοϊός και αποφυγή εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων

Κορωνοϊός και αποφυγή εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων

Μένουμε ασφαλείς! Προστατεύουμε εμάς και τους γύρω μας

του Αργύρη Αργυριάδη*

Η τρέχουσα πανδημική κρίση που προκάλεσε ο κορωνοϊός δεν περιορίζεται στον τομέα της υγείας. Αντίθετα, οι επιπτώσεις του στην οικονομία είναι πολλές και ποικίλες, σε τέτοιον, μάλιστα, βαθμό, ώστε να αναμένεται η χειρότερη ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας από την εποχή του 1929. Η καταβαράθρωση του ΑΕΠ των σύγχρονων μεταβιομηχανικών κοινωνιών μόνον με εμπόλεμες περιόδους μπορεί να συγκριθεί.

Ποιες είναι όμως οι επιπτώσεις στις καθημερινές συναλλαγές μιας επιχείρησης ή του απλού πολίτη; Σε ποιο βαθμό μπορεί νόμιμα να ζητήσει την απαλλαγή ή την αναπροσαρμογή των συμβατικών υποχρεώσεών του; Και ποιος εντέλει θα κρίνει την ύπαρξη ή μη ενός τέτοιου δικαιώματος;

Βασική αρχή των οργανωμένων κοινωνιών είναι ότι τα συμπεφωνημένα πρέπει να τηρούνται (pacta sunt servanda). Πολλές φορές, όμως, η τήρηση των συμπεφωνημένων είναι αδύνατη για λόγους που υπερβαίνουν τη βούληση των συμβαλλομένων. Η εμμονή στην εκτέλεση μιας τέτοιας σύμβασης και με τους όρους αυτής, θα ήταν καταρχήν αντίθετη με τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για το λόγο αυτό διαπλάστηκε τόσο σε νομοθετικό όσο και σε νομολογιακό επίπεδο η έννοια της ανωτέρας βίας (act of God, force majeure, vis major). Ήδη από τον Εμπορικό Νόμο του 1835 χρησιμοποιούσε ο νομοθέτης τον όρο «ακαταμάχητος δύναμη» (ΕμπΝ 96, 97, 102, 103) αναφερόμενος στην έννοια της ανωτέρας βίας. Προφανώς, ακριβής νομοθετικός ορισμός της ανωτέρω έννοιας δεν υπάρχει, ώστε να μπορεί κάθε πραγματικό περιστατικό να υπαχθεί στο ρυθμιστικό της πλαίσιο. Αντιθέτως, αυτό που με σαφήνεια ρυθμίζεται είναι η απαλλαγή του οφειλέτη από την εκτέλεση μιας παροχής (λχ η μη υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλει το συμφωνημένο μισθό (ΑΚ 656), η δυνατότητα υπαναχώρησης ή και καταγγελίας μιας σύμβασης κλπ).

Το ερώτημα, συνεπώς, που προκύπτει είναι εάν η ενσκήψασα πανδημία αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας τον οποίο μπορούν να επικαλεστούν οι οφειλέτες μιας παροχής, ώστε να απαλλαγούν από τη σχετική υποχρέωσή τους. Επιπρόσθετα χρήζει διευκρίνισης εάν η επίκληση της ανωτέρας βίας μπορεί να γίνει τόσο σε συβάσεις στιγμιαίες (λχ σύμβαση πώλησης αγαθών) όσο και σε διαρκείς (τραπεζικό δάνειο,, σύμβαση leasing, εργασίας, μίσθωσης επαγγελματικών χώρων κλπ).

Η απάντηση στα ανωτέρω ερωτήματα είναι θετική υπό προϋποθέσεις. Είτε λάβουμε υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έκρινε ότι αποτελούν ανωτέρα βία ασυνήθη περιστατικά που προκλήθηκαν ανεξάρτητα από τη βούληση του επιχειρηματία και των οποίων οι συνέπειες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και εάν είχε επιδειχθεί κάθε δυνατή επιμέλεια, παρά μόνον με δυσανάλογες θυσίες είτε ρητές διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος (όπως η Σύμβαση της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών που κυρώθηκε και στην Ελλάδα με το Ν. 2532/1997, η οποία θεωρεί ως γεγονός ανωτέρας βίας ένα αναπότρεπτο περιστατικό που βρίσκεται εκτός της σφαίρας δράσης και ελέγχου του οφειλέτη), η πανδημία που προκάλεσε ο κορωνοϊός εντάσσεται στο ανωτέρω πλαίσιο. Ποιες θα είναι, όμως, οι προϋποθέσεις; Πρώτον, η αδυναμία εκτέλεσης της συμβατικής παροχής να προέκυψε μετά την εκδήλωση της πανδημικής κρίσης, δηλαδή η σύμβαση να είχε συναφθεί σε προγενέστερο στάδιο και όχι μετά την εκδήλωση του φαινομένου και των συνεπειών που αυτό προκάλεσε. Δεύτερον, ο οφειλέτης να μην ήταν υπερήμερος κατά το χρόνο που επήλθε το γεγονός ανωτέρας βίας, δηλαδή να εκτελούσε ομαλώς τη σύμβαση, τρίτον, η εκτέλεση της σύμβασης να μην συνεπάγεται δυσανάλογες θυσίες (δηλαδή να μην είναι ιδιαίτερα επαχθής για τον οφειλέτη) τέταρτον, να ενημερωθεί εγκαίρως ο δανειστής (μάλιστα, οι ανάδοχοι δημοσίων έργων στο πλαίσιο ρητής διάταξης νόμου (άρθρο 204 του Ν. 4412/2016) οφείλουν εντός είκοσι (20) ημερών από την επέλευση του γεγονότος ανωτέρας βίας να αναφέρουν τούτο στην αναθέτουσα αρχή) και πέμπτον, το γεγονός ανωτέρας βίας να συνέχεται αιτιωδώς με τη μη εκτέλεση της παροχής (πχ η εν γένει πρόκληση οικονομικής αδυναμίας δεν συνιστά, αυτόθροα, λόγο απαλλαγής από μια συμβατική υποχρέωση). Κάποιες από τις ανωτέρω προϋποθέσεις μπορεί να έχουν περιοριστεί ή διευρυνθεί στο πλαίσιο μιας σύμβασης.

Η ανωτέρω ανάλυση δεν είναι θεωρητική αλλά αποκτά εξόχως πρακτική σημασία στη σημερινή συγκυρία. Η ίδια η πολιτεία αναγνωρίζοντας τις έκτακτες και απρόβλεπτες συνθήκες προέβη σε σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών για να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας. Έτσι, με την ΠΝΠ της 20.3.2020 (ΦΕΚ Α 68/2020) προβλέπεται η απαλλαγή των μισθωτών (συγκεκριμένων όμως κατηγοριών) από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συμφωνημένου μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, η επέμβαση στις εργασιακές συμβάσεις με τη θέσπιση ενός ιδιότυπου διαπλαστικού εργοδοτικού δικαιώματος για θέση των εργαζομένων σε διαθεσιμότητα για συνεχόμενο ανέκκλητο διάστημα 45 ημερών (ΠΝΠ της 20.3.2020) δίχως καταβολή μισθού (αλλά προβλεπόμενου κρατικού επιδόματος ποσού 800€), το ιδιότυπο δικαίωμα μονομερούς επιβολής εκ περιτροπής εργασίας, η επέμβαση στις συμβάσεις αξιογράφων με την ex lege αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αυτών (βλ άρθρο 2 της ΠΝΠ 30.3.2020 ΦΕΚ Α΄75/2020) για διάστημα 75 ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία εκάστου αξιογράφου.

Ωστόσο, στην παρούσα συγκυρία υπάρχουν επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα έχει ανασταλεί με πράξη διοικητικής αρχής δίχως, όμως, να συμπεριλαμβάνονται σε εκείνες που ευεργετήθηκαν από την πολιτεία, καθόσον η εφαρμογή του τυπικού κριτηρίου του ΚΑΔ εμφανίζει σοβαρές αδυναμίες στην πράξη και στερείται κάθε λογικής αναλογικής ισότητας. Προφανώς και εκείνες μπορούν να επικαλεστούν δικαστικώς αντίστοιχες ή ακόμη και ευρύτερες απαλλαγές (μείωση μισθώματος, αναστολή πληρωμής αξιογράφων, αναστολή εργασιακών συμβάσεων κλπ), τη στιγμή, μάλιστα, που το ίδιο το κράτος με την ΚΥΑ 12998/232/2020 ρητά αναγνώρισε ότι «η απαγόρευση λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με εντολή δημόσιας αρχής, συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας». Τούτο, εξάλλου, καταδεικνύει ότι και επιχειρήσεις που ήδη εμφανίζονται ευεργετηθείσες (συμπερίληψή τους στους περιλάλητους καταλόγους των ΚΑΔ) μπορούν να επικαλεστούν λόγους ανωτέρας βίας για να απαλλαγούν της συνολικής τους υποχρέωσης τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο και όχι μόνον μέρους αυτής (πχ το 100% αντί του 40% του μισθώματος).
Η πρωτόφαντη πανδημία που αντιμετωπίζουμε – ελπίζουμε όλοι – ότι σύντομα θα αποτελεί παρελθόν. Ωστόσο, οι επιπτώσεις της θα είναι μακροχρόνιες σε όλους τους τομείς. Ο τρόπος που θα ερμηνεύσουμε και αντιμετωπίσουμε τις νομικές και οικονομικές συνέπειές της, θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη συλλογική επιτυχία στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου.

Κοινοποίηση

Έχετε είδηση; Στείλτε στο viber: 6940042120

Ροή Ειδήσεων

Πολλοί δεν γνωρίζουν καν την σημερινή εορτή σε ένα σπάνιο και ωραίο όνομα αυτό της Όλγας ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα, Κρήτη
Πολιτικές αντιδράσεις στην Ελλάδα πυροδότησε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής η απόφαση του τουρκικού ΣτΕ, με την οποία δρομολογείται η ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Ελλάδα, Επικαιρότητα
Το αφιέρωμα στη μνήμη του διοικητή της 126 Σ.Μ Στέλιου Δεμένεγα από τον αντισμήναρχο εν αποστρατεία Γιώργο Κωστάκη ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Ελλάδα, Επικαιρότητα, Κρήτη
Συνεχίζονται τα προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης στα χωριά των Αστερουσίων ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα, Κρήτη
Το Σάββατο, 11 Ιουλίου, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα επιδοτούμενων διακοπών «Τουρισμός για Όλους» του Υπουργείου ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Ελλάδα, Επικαιρότητα
Αναγνώστης της σελίδας μας έστειλε τις φωτογραφίες που βλέπετε ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα, Κρήτη
Στο ένα μέρος του χωριού υπάρχει νερό ενώ στο άλλο δεν υπάρχει σταγόνα ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα
Μία εικόνα που σίγουρα δεν μας τιμάει και είναι το πρώτο πράγμα που θα δει ένας επισκέπτης έξω από το ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα, Κρήτη
Ο Τομέας Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ.Ε.Ε.Π (ΝΟΔΕ) Ηρακλείου με πρωτοβουλία της υπεύθυνης του τομέα ​ κα. Σημαιάκη Εύα πραγματοποίησε ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα
Είναι γνωστό πως χωρίς υπομονή, η ζωή μοιάζει αρκετά αγχωτική, με μια μόνιμη βιασύνη καθώς αναζητάς να αποκτήσεις γρήγορα αυτό ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Υγεία
Στον Δήμο Αρχανών Αστερουσιων , βρέθηκε το Σάββατο 20/6/2019, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού και βουλευτής Ηρακλείου , Λευτέρης Αυγενάκης ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα
Για τί να πρωτοπεί κανείς ; Για τους επικούς καζανάρηδες και το σούπερ “Ghostbusters” αμάξι τους ; Τον τρελό επιστήμονα ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα
Την εικόνα έστειλε αναγνώστης του cretapress θέλοντας να αναδείξει το πρόβλημα που επικρατεί ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα
Ανείπωτος είναι ο πόνος και η θλίψη για τον 33χρονο Ηρακλειώτη πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας, που έχασε τη ζωή του ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα
Η Ζωή Λιαντράκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο Κρήτης. Σπούδασε Τεχνολόγος Γεωπόνος αποφοιτώντας πρώτη από την σχολή της και εργάζεται ...
Διαβάστε περισσότερα
Στα πλαίσια της έναρξης των πανελλήνιων εισαγωγικών εξετάσεων της χώρας μας, ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους τους υποψηφίους να επιφέρουν το ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα
Περήφανοι και χαρούμενοι για την υπογραφή για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Ελλάδα, Επικαιρότητα, Κρήτη
Ανοιξαν πυρ σε περιοχή με κτηνοτροφικές μάντρες έξω από τον Χάρακα ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα
Στον Χάρακα, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα, ετελέσθη σήμερα η θεία λειτουργία της Πεντηκοστής, χοροσταντούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Γορτύνης και ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του κόμματος, η Γραμματεία Ποιότητας ζωής σε συνεργασία με ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα
Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα βρίσκεται η 12η εθελοντική αιμοδοσία στο Μεσοχωριό ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα, Υγεία
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων Κέντρου Υγείας Χάρακα ευχαριστεί θερμά τον Υποδιοικητή της 7ης ΥΠΕ κ. Δημήτρη Αγαπίου για ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα, Υγεία
Λίγο πριν τη διακλάδωση για Παπαναστασίου ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Επικαιρότητα