ΑΣΕΠ: Έρχονται 3.720 μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτών στο ΕΣΥ – Πώς θα μοριοδοτηθούν

ΑΣΕΠ: Έρχονται 3.720 μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτών στο ΕΣΥ – Πώς θα μοριοδοτηθούν

Η επεξεργασία της προκήρυξης βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης από το ΑΣΕΠ.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ 3.720 μόνιμων νοσηλευτών σε 127 δημόσια νοσοκομεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες η επεξεργασία της προκήρυξης βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης από το ΑΣΕΠ. Έτσι αναμένεται τις επόμενες ημέρες να δημοσιευθεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία των αιτήσεων.

Ακόμη σημειωθεί ότι στην προκήρυξη για τους 3.700 νοσηλευτές, υπάρχει πρόβλεψη για αυξημένη μοριοδότηση για όσους δούλεψαν στην περίοδο της πανδημίας.

Να υπενθυμιστεί εδώ ότι η προκήρυξη θα αφορά 3.720 θέσεις μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας.

Η κατανομή των θέσεων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα είναι:
Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), τετρακόσιες ενενήντα τρεις (493) θέσεις. Κλάδου/Ειδικότητας: ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα τρεις (2.253) θέσεις. Κλάδου/Ειδικότητας: ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) εννιακόσιες εβδομήντα τέσσερις (974) θέσεις. Κλάδου/Ειδικότητας: ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Τα πτυχία που γίνονται δεκτά
ΠΕ Νοσηλευτικής: Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΤΕ Νοσηλευτικής: Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΔΕ Νοσηλευτικής: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Τραυματολογίας Ορθοπαιδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων:

ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Κριτήρια κατάταξης και μοριοδότηση
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ – ΤΕ ΔΕ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών Βαθμός × 60

Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον βασικό τίτλο σπουδών 100 (ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ – ΤΕ)

Πτυχίο ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 ή δεύτερος τίτλος σπουδών 110 (ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Διδακτορικό δίπλωμα σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών 400

Αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης που αναφέρεται ως αποδεκτός από την προκήρυξη 180

Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) 90

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εμπειρία έως και 84 μήνες 7 ανά μήνα

Ειδική εμπειρία έως και 84 μήνες [άρθρο 2, παρ. 1 του ν. 4889/2022 (Α’ 21)] σε επίπεδο δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης 20 ανά μήνα από 25/02/2020 έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΦΕΚ

Ειδική εμπειρία έως και 84 μήνες [άρθρο 2, παρ. 2 του ν. 4889/2022 (Α’ 21)] στις δημόσιες Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, συμπεριλαμβανομένων αυτών της ΑΕΜΥ Α.Ε. 10 ανά μήνα από 25/02/2020 έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΦΕΚ

Ειδική εμπειρία λήψης νοσηλευτικής ειδικότητας (μόνο για ΠΕ και ΤΕ) έως 30.06.2022 και για παράταση έως έξι (6) μήνες [άρθρο 9, του ν. 4889/2022 (Α’ 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει] 20 ανά μήνα άσκησης στην ειδικότητα μέχρι την προθεσμία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Άριστη γνώση ξένης γλώσσας 90

Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας 60

Καλή γνώση ξένης γλώσσας 40

Τζάμια-Κορνίζες-Είδη Σκίασης Γκοντές. Τηλ. 2811 21 71 81

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *